AngielskiTesty z angielskiego

Test Maturalny z Angielskiego 13D

At school, Tony .... a sad guy. He always had his head down and rarely spoke to anyone.
Our niece will let us go to the cinema as soon as we .... the mess in the kitchen
If only it ..... so cold and windy, we could play outside.
At least 3 more storms ..... in the area by the end of this month.
Those courses are amazing! I've never been given .... before.
Some prisoners are refused ..... by any peaople.
The kids never stop making noise, I wish they .... quiet for even a while.
The woman put her documents in the purse because she was afraid of ...... them.
If it ...... so heavily yesterday, we would have to water the plants in our garden.
Everything ..... by the time our dad comes back from the shop.
Unless ..... more peaople willing to join, the tournament will not take place.
By the next Monday, I ..... in the police department for twelve years.
Everyone should take part in the race, shouldn't ....?
The manager objected to .... his emploees in advance.
I cannot tell what's wrong, but the soup ...., for sure.
Despite ..... the whole previous night working, I didn't earn much money...
I was a fool ..... Dorothy for a date...
As a child, I .... drink tea. Now it's my favourite drink!
I don't understeand ...... so depressed, you've got good grades and lots of money.
Let me know about what you wanna do before you do it, ....?
/
Sprawdź odpowiedź

Angielski – Past Continuous

Czas Past Continuous (czas przeszły ciągły) w języku angielskim służy do opisywania czynności lub wydarzeń, które były w trakcie trwania w określonym momencie w przeszłości. Jest to czas, który podkreśla długość lub kontynuację czynności w określonym czasie w przeszłości.

 1. Budowa:
  • Czas Past Continuous tworzy się, używając formy czasownika „to be” (was/were) jako operatora oraz czasownika w formie -ing (czasownika z końcówką -ing).
  • Forma czasownika „to be” jest zależna od osoby i liczby:
   • I was + czasownik z końcówką -ing
   • You were + czasownik z końcówką -ing
   • He/She/It was + czasownik z końcówką -ing
   • We were + czasownik z końcówką -ing
   • They were + czasownik z końcówką -ing
 2. Użycie:
  • Past Continuous stosuje się, aby opisać czynność lub wydarzenie, które było w trakcie trwania w określonym momencie w przeszłości. Często jest używany do opisywania drugiego planu w opowieściach.
  • Przykłady:
   • I was studying when he called me. (Uczyłem się, gdy do mnie zadzwonił.)
   • They were watching TV at 8 PM yesterday. (Oglądali telewizję o godzinie 20 wczoraj.)
 3. Wyrażenia czasu:
  • W zdaniach w czasie Past Continuous można używać wyrażeń czasowych, takich jak „at that time” (wtedy), „while” (podczas gdy), „when” (kiedy) itp., aby wskazać na konkretny moment lub okres w przeszłości.
  • Przykłady:
   • She was cooking dinner when the phone rang. (Gotowała obiad, gdy zadzwonił telefon.)
   • I was reading a book at that time. (Czytałem książkę wtedy.)
 4. Przeczenia i pytania:
  • Do tworzenia pytań w czasie Past Continuous, zmienia się kolejność operatora „to be” i podmiotu. Na przykład: „Were you sleeping when the storm started?”
  • Do tworzenia przeczeń używa się operatora „to be” w negatywnej formie (np. „was not,” „were not”) lub skróconej formy „wasn’t” lub „weren’t” + czasownik z końcówką -ing. Przykład: „They weren’t working late last night.”
 5. Sytuacje rówległe w przeszłości:
  • Past Continuous może być używany, aby opisać dwie czynności, które działy się równocześnie w przeszłości.
  • Przykład:
   • While she was studying, her brother was playing the guitar. (Podczas gdy ona uczyła się, jej brat grał na gitarze.)
 6. Opis nietypowych lub długotrwałych zdarzeń:
  • Czas Past Continuous może być stosowany, aby opisać nietypowe lub długotrwałe wydarzenia w przeszłości, które trwały przez pewien czas i miały znaczący wpływ na sytuację.
  • Przykład:
   • It was raining heavily all night. (Całą noc padało intensywnie.)

Czas Past Continuous jest używany do opisywania aktywności w przeszłości w kontekście, w którym ważna jest ich trwałość lub równoczesność. To przydatny czas do opisywania wydarzeń, które zachodziły w określonym punkcie w przeszłości i mogą być ważne w narracji lub opowiadaniu.