AngielskiTesty z angielskiego

Test Maturalny z Angielskiego 15D

He _____ his coffee every morning.
She _____ her hair before going to bed.
They _____ in the park last weekend.
He _____ a lot of weight in the last year.
The baby _____ all night last night.
She _____ a cake for her friend's birthday.
They _____ a movie last night.
She _____ Spanish in school this semester.
He _____ his car in the garage.
She _____ her phone on the table.
They _____ the house for the party.
He _____ his guitar at the concert last night.
She _____ the news on TV.
They _____ a trip to the mountains next month.
He _____ his wallet at the store.
She _____ a letter to her grandmother.
They _____ the city by bike last weekend.
He _____ his appointment with the doctor.
She _____ the flowers in the garden.
They _____ the basketball game last night.
/
Sprawdź odpowiedź

Angielski – Present Perfect

Czas Present Perfect (czas teraźniejszy doskonały) w języku angielskim służy do opisywania związków między przeszłością a teraźniejszością, a także do wyrażania doświadczeń i wydarzeń, które mają wpływ na obecny stan rzeczy. Jest to jeden z bardziej skomplikowanych czasów w języku angielskim, ale jednocześnie bardzo użyteczny.

 1. Budowa:
  • Czas Present Perfect tworzy się, używając formy czasownika „to have” w teraźniejszym czasie (have/has) jako operatora, a następnie dodając trzecią formę czasownika (czasownika w formie Participle III lub czasownika nieregularnego) po „have” lub „has”.
  • Forma czasownika „to have” jest zależna od osoby i liczby:
   • I/You/We/They have + czasownik w trzeciej formie
   • He/She/It has + czasownik w trzeciej formie
 2. Użycie:
  • Present Perfect jest używany, aby opisać doświadczenia, wydarzenia lub działania, które miały miejsce w nieokreślonym momencie w przeszłości i mają związek z teraźniejszością. Wskazuje na wynik lub skutek przeszłej aktywności w obecnej chwili.
  • Przykłady:
   • I have visited Paris several times. (Byłem w Paryżu kilka razy.) – doświadczenie w przeszłości z wpływem na teraźniejszość.
   • She has just finished her homework. (Właśnie skończyła pracę domową.) – działanie zakończone niedawno.
 3. Wyrażenia czasu:
  • W zdaniach Present Perfect można używać różnych wyrażeń czasowych, takich jak „since” (od), „for” (przez), „recently” (ostatnio), „just” (właśnie) itp., które pomagają określić okres czasu, w którym zdarzenie miało miejsce.
  • Przykłady:
   • They have lived in this city since 2010. (Mieszkają w tym mieście od 2010 roku.) – używając „since” do określenia początku okresu.
   • I have known her for 5 years. (Znam ją od 5 lat.) – używając „for” do określenia długości okresu.
 4. Przeczenia i pytania:
  • Do tworzenia pytań w czasie Present Perfect zmienia się kolejność operatora „to have” i podmiotu. Na przykład: „Have you ever been to Italy?”
  • Do tworzenia przeczeń używa się operatora „to have” w negatywnej formie (np. „have not” lub skróconej formy „haven’t” dla osób I/You/We/They oraz „has not” lub „hasn’t” dla osób He/She/It) + czasownika w trzeciej formie. Przykład: „She hasn’t seen that movie yet.”
 5. Działania kontynuujące się do teraźniejszości:
  • Present Perfect jest używany, aby opisać działania, które rozpoczęły się w przeszłości i nadal trwają w teraźniejszości. Wyrażają one długotrwały związek między przeszłością a teraźniejszością.
  • Przykład:
   • He has worked at the same company for 10 years. (Pracuje w tej samej firmie od 10 lat.) – działanie, które trwa od przeszłości do teraźniejszości.
 6. Wpływ na teraźniejszość:
  • Present Perfect jest często używany, aby opisać, jak przeszłe wydarzenia lub doświadczenia wpłynęły na teraźniejszość lub są z nią związane.
  • Przykład:
   • I have lost my keys. (Zgubiłem klucze.) – obecnie nie mam kluczy.

Czas Present Perfect pozwala na opisywanie związków między przeszłością a teraźniejszością oraz wyrażanie doświadczeń i działalności, które mają wpływ na teraźniejszość. Jest to czas często używany w codziennej komunikacji w kontekście opowiadania o swoim życiu, doświadczeniach i osiągnięciach.