AngielskiTesty z angielskiego

Test Maturalny z Angielskiego 8D

I'm sorry to ..... you, but I need you to help me with something.
We need to hurry up, there's no time to.....
You need to ...... close attention to what the teacher is saying.
Soldiers were ..... to move to the other base.
Tom is still new to this job so he still .... practical knowledge.
Adam certainly .... a pay rise after all the work he has done recently.
Michael has a ..... of adventure.
I was ...... to start writting my esay, but I got sleepy and went to bed.
I can never remember people's names. I don't have ..... for them.
The task wasn't that bad. We ..... it easy actually.
A lot of small bussinesess have ..... bunkrupt due to national crisis.
I know all the correct answers for the test and i will tell you provided you keep it.....
Ben is planning to try whiskey after he has ..... of age.
Despite Mery and Tob being twins, there is not much ....... between them.
Young people should ..... up sport rather then spend hours in front of computers.
My mum was in the hospital, becouse this morning she ..... birth to my little sister.
Will you do me a .....?
Vagabonds are said to ..... their lives free of any stress.
Just after one month of studying my brother ...... out of university.
You don't .... much importance to quality, which is a big mistake.
/
Sprawdź odpowiedź

Czasowniki nieregularne

Czasowniki nieregularne w języku angielskim to te czasowniki, które nie tworzą swoich form przeszłych i czasu przeszłego dokonanego przez dodanie standardowej końcówki „-ed”, jak to robią czasowniki regularne. Zamiast tego, czasowniki nieregularne mają niestandardowe, nieprzewidywalne formy przeszłe i czasu przeszłego dokonanego, które trzeba zapamiętać. Poniżejwypiszę przykłady czasowników nieregularnych wraz z ich formami podstawowymi, formami przeszłymi i czasem przeszłym dokonanym:

 1. Czasownik: be (być)
  • Podstawa: be
  • Przeszła forma: was/were
  • Przeszły dokonany: been
  Przykłady:
  • I am at home. (Jestem w domu.)
  • She was tired yesterday. (Była zmęczona wczoraj.)
  • They have been to London. (Byli w Londynie.)
 2. Czasownik: have (mieć)
  • Podstawa: have/has
  • Przeszła forma: had
  • Przeszły dokonany: had
  Przykłady:
  • I have a car. (Mam samochód.)
  • She had a dog when she was a child. (Miała psa, gdy była dzieckiem.)
  • They had already eaten when I arrived. (Oni już zjedli, gdy przyjechałem.)
 3. Czasownik: go (i jego formy spokrewnione)
  • Podstawa: go
  • Przeszła forma: went
  • Przeszły dokonany: gone
  Przykłady:
  • We are going to the beach. (Idziemy na plażę.)
  • She went to the store. (Poszła do sklepu.)
  • They have gone to the cinema. (Poszli do kina.)
 4. Czasownik: eat (jeść)
  • Podstawa: eat
  • Przeszła forma: ate
  • Przeszły dokonany: eaten
  Przykłady:
  • I eat breakfast every morning. (Jem śniadanie każdego ranka.)
  • She ate pizza for dinner. (Zjadła pizzę na kolację.)
  • They had already eaten when we arrived. (Oni już zjedli, gdy przyjechaliśmy.)
 5. Czasownik: take (brać)
  • Podstawa: take
  • Przeszła forma: took
  • Przeszły dokonany: taken
  Przykłady:
  • He takes the bus to work. (On jedzie autobusem do pracy.)
  • She took my book without asking. (Wzięła moją książkę bez pytania.)
  • They have taken a lot of photos on their trip. (Zrobili wiele zdjęć podczas swojej podróży.)

To tylko kilka przykładów czasowników nieregularnych w języku angielskim. Jest ich dużo więcej, i nauka ich form przeszłych i czasów przeszłych dokonanych jest często wyzwaniem dla uczących się języka angielskiego. Dlatego ważne jest, aby regularnie powtarzać i zapamiętywać te formy w kontekście, aby lepiej je opanować.