AngielskiTesty z angielskiego

Test Maturalny z Angielskiego 7D

He .... still sitting in his car.
Don't let her .... it.
I don't think he can ...... it well.
I'm afraid they didn't enjoy ..... st their grandpas house.
Would you mind .... the car window?
I saw Adam ..... after his dog.
They are .... the race now.
Tom ..... all about his new house when we meet next Friday.
He always .... to his office by a bus.
I ..... gone away for the next month.
...... your biology course yet?
They ..... about nine o'clock last time.
I'm afraid I .... my phone when i was going to school.
I can't remember when all the glasses ....
I would help Adam in his shopping .....
I think she .... you my regards when you met.
I will ask her to come....
If I saw Dorothy ...
I am sure I would have liked your sister....
What ..... for the last three weeks?
/
Sprawdź odpowiedź

Angielski – Czasy złożone

Czasy złożone w języku angielskim to kombinacje czasów prostych i innego rodzaju konstrukcji, które pozwalają na dokładniejsze wyrażanie czasu między różnymi zdarzeniami. Oto kilka z nich:

 1. Present Perfect (Teraźniejszy doskonały):
  • Używany do opisywania związków między przeszłością a teraźniejszością, często z naciskiem na rezultaty.
  • Tworzy się go przez użycie czasownika „to have” (have/has) oraz trzeciej formy czasownika (czasownik regularny: work – worked – worked; czasownik nieregularny: go – gone).
  • Przykłady:
   • I have visited London several times. (Odwiedziłem Londyn kilka razy.)
   • She has never eaten sushi. (Ona nigdy nie jadła sushi.)
 2. Present Perfect Continuous (Teraźniejszy doskonały ciągły):
  • Używany do opisywania trwających działań lub sytuacji, które zaczęły się w przeszłości i trwają do teraz.
  • Tworzy się go przez użycie czasownika „to have” (have/has), czasownika „to be” (been) i formy czasownika z końcówką -ing.
  • Przykłady:
   • They have been studying for hours. (Oni uczą się od kilku godzin.)
   • I have been working here since 2010. (Pracuję tutaj od 2010 roku.)
 3. Past Perfect (Przeszły doskonały):
  • Używany do opisywania zdarzeń lub działań, które miały miejsce przed innym zdarzeniem w przeszłości.
  • Tworzy się go przez użycie czasownika „to have” (had) oraz trzeciej formy czasownika.
  • Przykłady:
   • When I arrived, they had already left. (Kiedy przyjechałem, oni już wyjechali.)
   • She had finished her work before dinner. (Ona skończyła pracę przed kolacją.)
 4. Future Perfect (Przyszły doskonały):
  • Używany do wyrażenia zdarzeń lub działań, które zostaną ukończone przed innym zdarzeniem w przyszłości.
  • Tworzy się go przez użycie czasownika „will have” oraz trzeciej formy czasownika.
  • Przykłady:
   • By the time you arrive, I will have finished the report. (Do czasu twojego przyjazdu, ja już skończę raport.)
   • She will have graduated by next year. (Ona ukończy studia do przyszłego roku.)

Te czasy złożone pozwalają na bardziej precyzyjne wyrażanie relacji czasowych w zdaniach i są używane, gdy istnieją określone zależności między różnymi wydarzeniami lub działaniami w przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości.