AngielskiTesty z angielskiego

Test Maturalny z Angielskiego 6D

We ....... for long, but we get on pretty well!
All of us were made ..... the tests.
Tom's girlfirend is pregnant. She ..... to have a baby soon.
It has been sugested that the headmaster ......
Before the new headmaster took over, we ....... to have smartphones in schools.
Are you for ..... or would you rather do it by yourself?
I am not ...... by my full name.
How many phone calls ..... today?
You ...... everyday, just once a week!
....... is a common knowladge.
If ....... any message for me just call and notify me.
By the end of the ads, I ...... all the crisps.
It ........ Toby that you saw at chineese restaurant. He hates that kind of food!
None of was was .... about the upcoming biology test.
We were warned ...... go to the nerby woods becouse of the bear infestation.
Despite ...... numerous times by mosquitoes, John still goes fishing in that lake.
Adam, quicly! I need you....
I'll check your computer as soon as it ......
How ......? Have I added too much sugar?
It ...... quite cold in the area, even in summer.
/
Sprawdź odpowiedź

Angielski – Czasy Podstawowe

Angielski składa się z Czasów podstawowych, jak i złożonych. Czasy podstawowe w języku angielskim to formy czasowników, które pozwalają wyrazić różne aspekty czasu, takie jak teraźniejszość, przeszłość i przyszłość. Oto te podstawowe:

 1. Present Simple (Teraźniejszy prosty):
  • Używany do wyrażania faktów, zwyczajów, rutynowych czynności i powszechnych prawd.
  • Tworzy się go przez dodanie -s do trzeciej osoby liczby pojedynczej (he/she/it).
  • Przykłady:
   • I eat breakfast every morning. (Jem śniadanie każdego ranka.)
   • She works in a bank. (Ona pracuje w banku.)
 2. Present Continuous (Teraźniejszy ciągły):
  • Używany do wyrażania działań trwających w danym momencie lub planów na przyszłość.
  • Tworzy się go przez użycie czasownika „to be” (am/is/are) oraz formy czasownika z końcówką -ing.
  • Przykłady:
   • I am watching TV right now. (Teraz oglądam telewizję.)
   • They are going to the cinema tonight. (Oni idą dziś wieczorem do kina.)
 3. Past Simple (Przeszły prosty):
  • Używany do wyrażania zakończonych działań lub wydarzeń w przeszłości.
  • Tworzy się go przez dodanie odpowiedniej końcówki do czasownika regularnego lub stosując odpowiednią formę czasownika nieregularnego.
  • Przykłady:
   • I visited Paris last summer. (Odwiedziłem Paryż w zeszłe lato.)
   • She wrote a book last year. (Napisała książkę w zeszłym roku.)
 4. Past Continuous (Przeszły ciągły):
  • Używany do opisywania długotrwałych działań lub wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości.
  • Tworzy się go przez użycie czasownika „to be” w przeszłym czasie (was/were) oraz formy czasownika z końcówką -ing.
  • Przykłady:
   • They were studying all night. (Oni uczyli się przez całą noc.)
   • I was working when she called. (Pracowałem, gdy do mnie zadzwoniła.)
 5. Future Simple (Przyszły prosty):
  • Używany do wyrażania planów, decyzji i prognoz na przyszłość.
  • Tworzy się go przez użycie czasownika modalnego „will” lub „shall” (rzadziej używane) oraz bazowej formy czasownika.
  • Przykłady:
   • I will go to the gym tomorrow. (Pójdę jutro na siłownię.)
   • She shall meet us at the park. (Ona spotka się z nami w parku.)

Oprócz tych podstawowych czasów w języku angielskim istnieje wiele innych czasów i form czasowników, które pozwalają wyrazić bardziej złożone aspekty czasu i relacje między nimi. Jednak te opisze w następnym quizie.