AngielskiTesty z angielskiego

Test Maturalny z Angielskiego 12D

Paul has changed for the better. He ..... steal and lie back in the day.
The tablet is on. It ..... by someone when I wasn't there.
Why did the actor object to .... live on camera?
There .... too many complaints. That's why the restaurant was closed.
I ..... of moving out to another country. I can't stand the climate anymore.
My friend's accent is terrible. We .... her.
Everyone hates ..... private questions by strangers!
He is the main suspect in this case. I think that he most likely .... it.
Now that you ..... the tournament, we can relax and enjoy our stay!
Customers are claimed .... their packages for weeks!
After ...... a shop, the men went to break into a bank.
When I arrived into the garage, my computer ....
Millions of people are known .... all over the world.
Athough I didn't know much about math, I pretended .... everything about it.
I love the touch of the silk. It ...... so smooth and soft.
Neither Thonas, nor Chris ..... to work yesterday. I hope they are alright.
I asked my friends if they would mind if I .... in the apartment.
When they arrived to the hospital, Oscar .... on.
It has been suggested that ..... at the meeting next monday.
Im not going to buy the sweater. It .... comfortable or warm.
/
Sprawdź odpowiedź

Angielski – Past Simple

Czas Past Simple (czas przeszły prosty) w języku angielskim jest używany do opisywania wydarzeń i czynności, które miały miejsce i zakończyły się w przeszłości. Jest to jedno z podstawowych czasów przeszłych i stosuje się go, gdy mówimy o konkretnych zdarzeniach, które już się wydarzyły.

 1. Budowa:
  • Aby utworzyć czas Past Simple, używamy czasownika w jego drugiej formie (past form). Forma przeszła czasownika regularnego jest tworzona przez dodanie końcówki „-ed” do czasownika (np. „talk” – „talked”). Jednak czasowniki nieregularne posiadają własne formy przeszłe, które trzeba zapamiętać (np. „go” – „went,” „eat” – „ate”).
  • Forma czasu Past Simple jest wspólna dla wszystkich osób i liczb, co oznacza, że nie zmienia się w zależności od podmiotu zdania.
 2. Użycie:
  • Past Simple stosujemy do opisywania zdarzeń, które miały miejsce w określonym punkcie w przeszłości i zostały już zakończone.
  • Przykłady:
   • She visited London last summer. (Ona odwiedziła Londyn latem ubiegłego roku.)
   • They watched a movie yesterday. (Oni oglądali film wczoraj.)
 3. Wyrażenia czasu:
  • W zdaniach w czasie Past Simple często używamy wyrażeń czasowych, które wskazują na konkretny moment w przeszłości, takie jak „yesterday” (wczoraj), „last week” (w zeszłym tygodniu), „in 2005” (w 2005 roku), itp.
  • Przykłady:
   • I saw him yesterday. (Widziałem go wczoraj.)
   • She lived in New York in 2010. (Mieszkała w Nowym Jorku w 2010 roku.)
 4. Przeczenia i pytania:
  • Do tworzenia pytań w czasie Past Simple, stosujemy operator „did” + podmiot + czasownik w bazowej formie. Na przykład: „Did you go to the party?”
  • Do tworzenia przeczeń używamy operatora „did not” lub skróconej formy „didn’t” + czasownik w bazowej formie. Przykład: „She didn’t like the movie.”
 5. Sekwencja zdarzeń:
  • Czas Past Simple jest często używany do opisywania sekwencji zdarzeń w przeszłości, czyli wydarzeń, które następowały po sobie w konkretnej kolejności.
  • Przykład:
   • I woke up, brushed my teeth, and had breakfast. (Obudziłem się, umyłem zęby i zjadłem śniadanie.)
 6. Czynności krótkotrwałe:
  • Czas Past Simple jest używany, aby opisać czynności krótkotrwałe lub pojedyncze wydarzenia, które miały miejsce w przeszłości.
  • Przykład:
   • He opened the door and walked into the room. (Otworzył drzwi i wszedł do pokoju.)

Czas Past Simple jest kluczowym czasem przeszłym w języku angielskim i jest powszechnie używany do opisywania minionych wydarzeń i do tworzenia opowieści z przeszłości.