AngielskiTesty z angielskiego

Test Maturalny z Angielskiego 10D

This building needs ..... in order for it not to break down.
Martha isn't home, she..... somewhere in the parks playground.
I found it hard ..... the car's plate number even though I was sure I knew it.
Keanu Reeves, .... I was staying in hotel, is a well known actor.
Provided that you .... the path, nothing wrong should happen.
There is no ...... what might happen if you go that way....
Jerry was busy when I arrived. He .... for his finals since morning.
Our parents told us ..... the basement.
You look sick. I'd rather you .... anywhere today.
Don't ask me about human anatomy. I'm not a biologist,.....?
We suggested that the problem of consumer dissatisfaction ...... as quickly as possible
"What ..... such a great painter as you?" "Other painters and nature itself"
That tree is claimed ...... here for few thousand years! That's amazing!
There ...... for this particular product...
David seems to prefer .... what to do.
Got any news for us? ...... good enough to listen?
Where .... the police? It would have been here by now...
Mayor was asked how much ...... for senior citizens so far.
How .... say I am too lazy? Haven't you seen all the work I have done this week?
All children look forward to ..... by Santa Clous.
/
Sprawdź odpowiedź

Angielski – Present Simple

Teraz kiedy po krótce wypisałem większość czasów, czas skupić się na poszczególnych z nich. Czas teraźniejszy prosty (Present Simple) w języku angielskim jest jednym z podstawowych czasów i służy do opisywania ogólnych faktów, prawd stałych, rutynowych czynności i zwyczajów. Jest to czas używany wtedy, gdy mówimy o sytuacjach lub zdarzeniach, które mają charakter regularny, powtarzają się lub są stałe.

 1. Budowa:
  • Forma czasu teraźniejszego prostego jest dość prosta i różni się w zależności od osoby i liczby:
   • W 1. osobie liczby pojedynczej (I), używamy bazowej formy czasownika (bez dodawania końcówki -s). Na przykład: „I eat breakfast every morning.”
   • W 2. osobie liczby pojedynczej (you) i we wszystkich osobach liczby mnogiej (we, they, you), również używamy bazowej formy czasownika. Na przykład: „You watch TV in the evening.”
   • W 3. osobie liczby pojedynczej (he, she, it), dodajemy końcówkę -s lub -es do czasownika. Na przykład: „She works at the hospital.”
 2. Użycie:
  • Present Simple jest używany do wyrażania rzeczy stałych, prawd ogólnych lub sytuacji, które występują regularnie.
  • Przykłady:
   • The Earth orbits the Sun. (Ziemia krąży wokół Słońca.) – ogólna prawda.
   • I go to the gym three times a week. (Chodzę na siłownię trzy razy w tygodniu.) – rutynowa czynność.
   • He speaks French fluently. (On płynnie mówi po francusku.) – umiejętność.
 3. Czasowniki modalne:
  • Present Simple może być używany z czasownikami modalnymi (can, may, must, etc.) do wyrażania zdolności, pozwolenia, obowiązku itp.
  • Przykłady:
   • She can speak Spanish. (Ona potrafi mówić po hiszpańsku.)
   • You must wear a seatbelt in the car. (Musisz mieć zapięty pas bezpieczeństwa w samochodzie.)
 4. Pytania i przeczenia:
  • Do tworzenia pytań w czasie teraźniejszym prostym, stosujemy odwróconą kolejność słów, tj. operator (np. do/does) + podmiot + bazowa forma czasownika. Na przykład: „Do you like pizza?”
  • Do tworzenia przeczeń w czasie teraźniejszym prostym, używamy operatora „do not”, skróconej formy „don’t” (w 1. i 2. osobie liczby pojedynczej) , „does not” lub „doesn’t” (w 3. osobie liczby pojedynczej) + bazowa forma czasownika. Na przykład: „They don’t eat meat.”
 5. Adverbials of Frequency (przysłówki częstotliwości):
  • W Present Simple często używamy przysłówków częstotliwości, takich jak „always”, „usually”, „often”, „sometimes”, „rarely”, „seldom”, „never” itp., aby określić, jak często coś się dzieje.
  • Przykłady:
   • She always arrives on time. (Ona zawsze przychodzi na czas.)
   • I rarely eat fast food. (Rzadko jem fast food.)

Czas teraźniejszy prosty jest ważnym czasem w języku angielskim i jest szeroko używany w komunikacji na co dzień do wyrażania zwyczajów, codziennych działań i ogólnych faktów. Jego zrozumienie i umiejętne stosowanie są kluczowe w nauce języka angielskiego.